[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Myoffice V 6.4 final-2023 สพป.ระนอง
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนบ้านเกาะพยาม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนิลชฎา หีบเพชร
  ที่ตั้ง  89 หมู่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  088-6658348

  
   2   โรงเรียนบ้านเกาะช้าง
  ผู้อำนวยการ  นางจริยาภรณ์ เพียรจัด
  ที่ตั้ง  1/68หมู่2 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง
  เบอร์โทร  0886677084

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนอนุบาลระนอง
  ผู้อำนวยการ  นายมนตรี สังข์ชุม
  ที่ตั้ง  2 ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077811497

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนชาติเฉลิม
  ผู้อำนวยการ  นางนิตยาพร ขวัญดี
  ที่ตั้ง  เลขที่ 7 ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077811441

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านหินดาด
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ อินตัน
  ที่ตั้ง  47 ม.2 ต.ทรายเเดง อ.เมือง จ.ระนอง
  เบอร์โทร  0937106672

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านทรายแดง
  ผู้อำนวยการ  นายวิจิตร สุวรรณจินดา
  ที่ตั้ง  78 ม.1 ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
  เบอร์โทร  0627588279

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านบางนอน
  ผู้อำนวยการ  นายพูนศักดิ์ จินาเกตุ
  ที่ตั้ง  32/5 ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
  เบอร์โทร  85010009

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพัดชา ช่วยปลอด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
  ผู้อำนวยการ  นางนฤมล ไชยชำนาญ
  ที่ตั้ง  258/263 ถ.รัตนโกสินทร์ 200ปี ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านบางริ้น
  ผู้อำนวยการ  นายวิชาญ ผยองศักดิ์
  ที่ตั้ง  180 หมู่ 2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
  เบอร์โทร  08-3280-9265

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านบางกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายมนัส สักขาพรม
  ที่ตั้ง  25/13 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  0892923991

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
  ผู้อำนวยการ  นายเสฐียร จันทะมูล
  ที่ตั้ง  120 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
  เบอร์โทร  077 821168

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
  ผู้อำนวยการ  นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุล
  ที่ตั้ง  1/4 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
  เบอร์โทร  0817377225

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนบ้านเขานางหงส์
  ผู้อำนวยการ  นางสุพรรษา กรอกสำโรง
  ที่ตั้ง  123/1 หมู่5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
  เบอร์โทร  0816765272

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนบ้านเกาะเหลา
  ผู้อำนวยการ  นายเอกรัตน์ คงยศ
  ที่ตั้ง  80/11ม.6 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดระนอง 85000
  เบอร์โทร  0930380980

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนบ้านปากน้ำ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์
  ที่ตั้ง  34 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
  เบอร์โทร  081-7288440

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนบ้านหินช้าง
  ผู้อำนวยการ  นางสุธาทิพย์ จูงศิริ
  ที่ตั้ง  100 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
  เบอร์โทร  087-264-8553

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านนกงาง
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา อักษรพิบูลย์
  ที่ตั้ง  5 หมู่ที่ 5 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
  เบอร์โทร  077897760

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านราชกรูด
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีชรุณ สุนทรนนท์
  ที่ตั้ง  4/4 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
  เบอร์โทร  077880208

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านขจัดภัย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวยุวดี แสงจันทร์
  ที่ตั้ง  47 หมู่ 8 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
  เบอร์โทร  077873730

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านคลองของ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวฐิติชญา คันธะเนตร
  ที่ตั้ง  39 ม.6 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
  เบอร์โทร  85010024

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนบ้านท่าฉาง
  ผู้อำนวยการ  นายนิรัญ เรืองดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ
  ผู้อำนวยการ  นางชนิดาภา เถาว์จู
  ที่ตั้ง  108 หมู่ 5 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000
  เบอร์โทร  064-9416445

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
  ผู้อำนวยการ  นางชนิดาภา เถาว์จู
  ที่ตั้ง  108 หมู่ 5 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000
  เบอร์โทร  064-9416445

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
  ผู้อำนวยการ  นางสาวฐิติพร เล่งระบำ
  ที่ตั้ง  127/9 หมู่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
  เบอร์โทร  85010029

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านเขาฝาชี
  ผู้อำนวยการ  นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์
  ที่ตั้ง  98 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077873030

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์
  ที่ตั้ง  78 ม.5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
  เบอร์โทร  098-3592892

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์
  ที่ตั้ง  26 หมู่ที่3 ตำบลบางเเก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  0629696242

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง
  ผู้อำนวยการ  นายสมชาย แป้นปรุง
  ที่ตั้ง  24 ม.5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
  เบอร์โทร  077862664

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นางสาววรรษพร อยู่ข้วน
  ที่ตั้ง  24 ม.5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
  เบอร์โทร  077862664

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
  ผู้อำนวยการ  นายนพรัตน์ ศรีสกุล
  ที่ตั้ง  9 ม.2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
  เบอร์โทร  083-536-3556

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
  ผู้อำนวยการ  นางปาริชาติ อังศุวิริยะ
  ที่ตั้ง  25 ม.5 ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
  เบอร์โทร  077899018

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านปากแพรก
  ผู้อำนวยการ  นายกฤชณภัทร จันทาอ่อน
  ที่ตั้ง  6/1 หมู่ 3 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
  เบอร์โทร  0895044500

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนชนม์พัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายเอกชัย เจ้ยทอง
  ที่ตั้ง  45 หมู่ 8 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  เบอร์โทร  0828220867

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนบ้านบางปรุ
  ผู้อำนวยการ  นายจตุพร พิณแก้ว
  ที่ตั้ง  5/4 หมู่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  090-6980213

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
  ผู้อำนวยการ  นายพลากร ธีรกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85120
  เบอร์โทร  0806493330

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
  ผู้อำนวยการ  นางวาสนา เพชรสุข
  ที่ตั้ง   หมู่ที่ 1 บ้านบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  85010045

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์
  ที่ตั้ง  8 หมู่ 5 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  เบอร์โทร  077-810224

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านบางหิน
  ผู้อำนวยการ  นางกาญจนา สังข์สี
  ที่ตั้ง  166 ม. 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
  เบอร์โทร  077 861249 /0915556936

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านทองหลาง
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรี สามารถ โต๊ะหยอ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านนา
  ผู้อำนวยการ  นายธีรวุฒิ บุญโสภาส
  ที่ตั้ง  9/9 หมุ่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077810242

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านนา
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นางสาววาสนา อุทัยแสง
  ที่ตั้ง  9/9 หมุ่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077810242

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านบางเบน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราช
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  เบอร์โทร  077861430

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านสำนัก
  ผู้อำนวยการ  นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่
  ที่ตั้ง  30/1 หมู่ 3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  เบอร์โทร  0898722058

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
  ผู้อำนวยการ  นายสุพจน์ แก้วกับทอง
  ที่ตั้ง  เลขที่ 2 หมู่ 2 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
  เบอร์โทร  0935353923

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านหินวัว
  ผู้อำนวยการ  นายสุทิน สัจจา
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ตำบล จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
  เบอร์โทร  077810268

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว
  ผู้อำนวยการ  นางจุฬาลักษณ์ วีรวงศ์วิวัฒน์
  ที่ตั้ง  314 หมู่ 5 ตำบล จ.ป.ร อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง
  เบอร์โทร  077-880282

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนเพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัชนก สมใจ
  ที่ตั้ง  229 ม.7 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85010059
  เบอร์โทร  077880878

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านปลายคลอง
  ผู้อำนวยการ  นางเสาวนีย์ มัธยัสถ์
  ที่ตั้ง  45 หมู่ 1 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
  เบอร์โทร  077891596

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านบกกราย
  ผู้อำนวยการ  นางอุทุมพร จันทร์ประวัติ
  ที่ตั้ง  72 ม.8 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
  เบอร์โทร  080 137 2910

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
  ผู้อำนวยการ  นางสุภา แสงสึก
  ที่ตั้ง  134 ม.6 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
  เบอร์โทร  086-1029574

  
   52   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
  ผู้อำนวยการ  นางสุภา แสงสึก
  ที่ตั้ง  134 ม.6 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
  เบอร์โทร  086-1029574

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนกระบุรี
  ผู้อำนวยการ  นางอรอนงค์ พลเพ็ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1@sss.com

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่ง
  ที่ตั้ง  111 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
  เบอร์โทร  0840526324

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านบางสองรา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวทิพกาญจน์ อักษรกาญจน์
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
  เบอร์โทร  0842621080

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านทับจาก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพัชรี แจ่มพิศ
  ที่ตั้ง  23 หมู่4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  0862911332

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
  ผู้อำนวยการ  นางปราณี ธนบัตร
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
  เบอร์โทร  077-873-507

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านหนองจิก
  ผู้อำนวยการ  นายสุพจน์ เเก้วกับทอง
  ที่ตั้ง  102 ม.11 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านหาดจิก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์
  ที่ตั้ง  81 ม.5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
  เบอร์โทร  077-989892

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านคลองเงิน
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์รินทร์ โชติพฤกษ์
  ที่ตั้ง  26/5 หมู่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  konggen@redu.go.th

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายพงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล
  ที่ตั้ง  10/8 หมู่ 6 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
  เบอร์โทร  0945845842

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภณิชชา สุวราช
  ที่ตั้ง  52 ม.4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
  เบอร์โทร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 064-5298897

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านลำเลียง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกชธร เหมทานนท์
  ที่ตั้ง  9/5 หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077860634

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนบ้านสองแพรก
  ผู้อำนวยการ  นางเบญจพร ช่างตรึก
  ที่ตั้ง  เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077-860924

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)
  ผู้อำนวยการ  นายศุภชัย โสธร
  ที่ตั้ง  25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077-871-655

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นางจุไรรัตน์ จุรรณทรรศน์
  ที่ตั้ง  25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077-871-655

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
  ผู้อำนวยการ  นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์
  ที่ตั้ง  48/3 หมู่ที่ 4 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
  เบอร์โทร  077810460

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านทะเลนอก
  ผู้อำนวยการ  นางอัจฉริยา บุญโสภาส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านกำพวน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตร
  ที่ตั้ง  90 ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120
  เบอร์โทร  077-893134

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
  ผู้อำนวยการ  นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง
  ที่ตั้ง  28 หมู่ 5 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120
  เบอร์โทร  077-989890

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านบางมัน
  ผู้อำนวยการ  นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง
  ที่ตั้ง  72 หมู่ 1 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  077874212

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนบ้านแหลมนาว
  ผู้อำนวยการ  นายสุริยน ชัยวัชรินทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
  เบอร์โทร  0895917779

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)
  ผู้อำนวยการ  สุภพ โพชนุกูล
  ที่ตั้ง  124 หมู่ 2 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120
  เบอร์โทร  077-874002

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)
  ผู้อำนวยการ  สุภพ โพชนุกูล
  ที่ตั้ง  124 หมู่ 2 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120
  เบอร์โทร  077-874002

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านควนไทรงาม
  ผู้อำนวยการ  นางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน
  ที่ตั้ง  13/2หมู่ที่4 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวดระนอง 85120
  เบอร์โทร  0825146359

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก
  ผู้อำนวยการ  นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทอง
  ที่ตั้ง  145 หมู่ที่ 3 บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  https://www.blogpress.id/whatsapp-mod/

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
My Office V 6.4 final - 2023 Copyright @ T&T-2023 All rights reserved.