วันที่   1   กรกฏาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพรรั้ง
08.30-16.30 น.
  - การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาว อัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล