วันที่   16   กรกฏาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพรรั้ง
08.30-16.30 น.
  - การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ระบบออนไลน์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นาง อุราวรรณ ผู้วานิช
ห้องประชุมหน้าห้องรอง
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและเขตพื้นที่เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  - ขอใช้
 10  นางสาว นงลักษณ์ ทองบางหรง