วันที่   1   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-16.30   - รับฟังการชี้แจง PMQA  20  นาง ปรารถนา แสงระวี