วันที่   20   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมพรรั้ง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ  12  นางสาว ศริญญา บุหงา