วันที่   27   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-12.00   - พุธเช้า  20  นาง ปรารถนา แสงระวี
 ห้องประชุมพรรั้ง 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือ  7  นางสาว นัฏพร เพ็ชรชาติ