วันที่   2   กรกฏาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปะการัง
08.30-16.30 น.
  - ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก (จัดห้องแบบห้องเรียน)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 50  นาย ษณกร เสนาะเสียง
ห้องประชุมพรรั้ง
08.30-16.30 น.
  - การอบรมเชิงปฏิบัติเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง หัวข้อ Mathematics Number และ Arithmetic โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาว อัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล