วันที่   8   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-16.30   - ประชุมคณะบริหารวงเงินครั้งที่ 2/2565 ประชุมคณะพิจารณาเลื่อนเเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565  15  นางสาว เนตรทิพย์ วิชิต
 ห้องประชุมพรรั้ง 08.30-12.00   - การประชุมทางไกลเพื่อทบทวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ทางไกล)  5  นาย ษณกร เสนาะเสียง
 ห้องประชุมพรรั้ง 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่  15  นาง ปรารถนา แสงระวี