วันที่   7   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน 38ค  15  นางสาว เนตรทิพย์ วิชิต
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ  15  นางสาว นัฏพร เพ็ชรชาติ
 ห้องประชุมพรรั้ง 13.00-16.30   - พิจารณาผลครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน stand Alone  3  นางสาว ศริญญา บุหงา