วันที่   19   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-16.30   - มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  20  นางสาว ขวัญฤทัย ช่วยแท่น
 ห้องประชุมพรรั้ง 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ  5  นางสาว ศริญญา บุหงา