วันที่   21   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการจัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  11  นางสาว นงลักษณ์ ทองบางหรง
 ห้องประชุมสวัสดิการ 08.30-12.00   - ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  10  นางสาว ขวัญฤทัย ช่วยแท่น