วันที่   28   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ สสวท.  11  นางสาว นงลักษณ์ ทองบางหรง
 ห้องประชุมพรรั้ง 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  10  นางสาว อรพรรณ ธนบัตร