วันที่   25   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.รร.  12  นาง อุราวรรณ ผู้วานิช
 ห้องประชุมสวัสดิการ 13.00-16.30   - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ด้วยระบบทางไกล  ๑๙  นางสาว สุวรรณี คงทองจีน
 ห้องประชุมพรรั้ง 13.00-16.30   - - ประชุมปฏิบัติการคณะดำเนินงานวิจัยตามนโยบายเชิงพื้นที่  5  นาย ษณกร เสนาะเสียง