วันที่   31   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-12.00   - พุธเช้า  16  นาง ปรารถนา แสงระวี
 ห้องประชุมสวัสดิการ 08.30-16.30   - การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ  10  นางสาว ขวัญฤทัย ช่วยแท่น