วันที่   13   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมปะการัง 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการ การขายออนไลน์ e-commerce  100  นางสาว ช่อเพชร พฤกษ์วรุณ