วันที่   5   กรกฏาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปะการัง
13.00-16.30 น.
  - กิจกรรมองค์กรคุณธรรม สวดมนต์ไหว้พระ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 50  นาง รัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์